bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

2020

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 7.01.2020 KSP.0050.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sitkówka-
Nowiny w 2020 r.
2. 10.01.2020 WG.0050.2.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
3. 10.01.2020 WG.0050.3.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
4. 10.01.2020 WG-PLF.0050.04.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
5. 10.01.2020 WG - PLF.0050.04.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
6. 15.01.2020 RSO.0050.4.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – referenta ds. Gospodarki nieruchomościami i geodezji Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 17.01.2020 WG.0050.5.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
8. 17.01.2020 RSO.0050.6.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 roku
9. 20.01.2020 WG.0050.07.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
10. 20.01.2020 WG.0050.08.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
11. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
12. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
13. 20.01.2020 WG.0050.10.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
14. 22.01.2020 WG-PLF.0051.11.20 w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
15. 22.01.2020 WG - PLF.0051.12.20 w sprawie prowadzenia systemu płatności z użyciem terminali płatniczych i przyjęcia „Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu terminali płatniczych”
16. 24.01.2020 0050.13.2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021
17. 27.01.2020 WG - PLF.0050.14.20 vw sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
18. 27.01.2020 WG-PLF.0050.14.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
19. 31.01.2020 WG.0050.15.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.08.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia20 stycznia 2020r. „w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie”
20. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
21. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
22. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
23. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
24. 11.02.2020 RSO.0050.17.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
25. 12.02.2020 WG.0050.18.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”
26. 12.02.2020 WG.0050.19.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
27. 12.02.2020 WG.0050.20.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
28. 12.02.2020 WG.0050.21.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
29. 12.02.2020 WG.0050.22.2020 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania Strategii Promocji Gminy Sitkówka-Nowiny
30. 14.02.2020 WG.0050.23.2020 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
31. 14.02.2020 RSO.0050.24.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
32. 24.02.2020 WG-PLF.0050.25.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
33. 24.02.2020 WG - PLF.0050.25.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
34. 24.02.2020 WG - PLF.0050.25.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
35. 25.02.2020 WG.0050.26.2020 w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sitkówka-Nowiny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
36. 25.02.2020 RSO.0050.27.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. Organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych
37. 26.02.2020 WG.0050.28.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
38. 02.03.2020 WG - PLF.0050.29.20 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr WG - PLF.0050.56.18 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
39. 04.03.2020 WG.0050.30.2020 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
40. 04.03.2020 WG.0050.31.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
41. 04.03.2020 WG.0050.32.2020 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny
42. 09.03.2020 WG.0050.33.2020 w sprawie powołania komisji ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
43. 09.03.2020 WG - PLF.0050.34.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
44. 09.03.2020 WG - PLF.0050.34.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
45. 09.02.2020 WG - PLF.0050.34.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
46. 09.03.2020 WG.ZFŚS.0050.35.2020 w sprawie zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
47. 09.03.2020 WG.ZFŚS.0050.36.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
48. 10.03.2020 WG.0050.37.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
49. 11.03.2020 WG.0050.38.2020 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
50. 11.03.2020 WG.0050.39.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
51. 13.03.2020 WG.0050.40.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
52. 13.03.2020 WG.0050. 41.2020 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
53. 20.03.2020 WG.0050.42.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2006, 2007
54. 20.03.2020 WG-PLF.0050.43.20 w sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2020 rok
55. 20.03.2020 WG - PLF.0050.43.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
56. 23.03.2020 WG.0050.44.2020 sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
57. 23.03.2020 WG - PLF.0050.45.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
58. 23.03.2020 WG - PLF.0050.45.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
59. 26.03.2020 RSO.0050.45.1.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – ds. Obronnych i Obrony Cywilnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych
60. 31.03.2020 WG - PLF.0050.46.20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2019 rok
61. 31.03.2020 WG - PLF.0050.47.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
62. 31.03.2020 WG - PLF.0050.47.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
63. 20.04.2020 WG - PLF.0050.48.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
64. 20.04.2020 WG - PLF.0050.48.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
65. 29.04.2020 WG - PLF.0050.49.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
66. 29.04.2020 WG - PLF.0050.49.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
67.  30.04.2020 WG.0050.50.2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
68. 04.05.2020 WG - PLF.0050.51.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
69. 04.05.2020 WG - PLF.0050.51.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
70. 04.05.2020 WG.0050.52.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
71. 04.05.2020 WG.0050.53.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 18.05.2020
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 20.01.2020
Dokument oglądany razy: 391