Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podziały nieruchomości na podstawie art. 93 w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663)
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Sokołowska Aleksandra
tel. 41 347-50-75
e-mail: a.sokolowska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 (załącznik do wniosku o wydanie postanowienia podziałowego);
2) wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (załącznik do wniosku o wydanie postanowienia podziałowego);
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 (załącznik do wniosku o wydanie postanowienia podziałowego);
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (załącznik do wniosku o wydanie postanowienia podziałowego);
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 (załącznik do wniosku o wydanie postanowienia podziałowego);
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie decyzji podziałowej);
6) wykaz zmian gruntowych (załącznik do wniosku o wydanie decyzji podziałowej);
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej (załącznik do wniosku o wydanie decyzji podziałowej);
8) mapę z projektem podziału (załącznik do wniosku o wydanie decyzji podziałowej).
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku do wniosku należy załączyć również rzuty poszczególnych kondygnacji budynku.
We wniosku należy wskazać w jakim celu dokonywany jest podział nieruchomości.
Załączniki            
Opłaty Wydanie postanowienia i decyzji dotyczącej podziału nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Termin rozpatrzenia wniosku zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy Od wydanego postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Informacje dodatkowe Krok po kroku:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności / współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
3. Do wniosku dołącz załączniki wymienione w rubryce - wymagane dokumenty.
4. Wniosek wraz z załącznikami złóż na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowiny lub wyślij pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
5. Po otrzymaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości zwróć się do wybranego uprawnionego geodety o wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości.
6. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
7. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności / współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
8. Celem wydania decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości złóż wniosek w sposób opisany w punkcie 4, wraz z całą dokumentacją geodezyjno-prawną wykonaną przez uprawnionego geodetę (mapą z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości).

Uwaga:
Postępowanie jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie wydawana jest opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W drugim etapie postępowania po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentacji geodezyjno-prawnej tj. mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości.
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-07 09:13:57
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 09:19:32
Osoba odpowiedzialna Sokołowska Aleksandra
Udostępnił Iza Lesik