Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Sokołowska Aleksandra
tel. 41 347-50-75
e-mail: a.sokolowska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;
2) wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
4) wykaz zmian gruntowych;
5) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
6) mapę z projektem podziału nieruchomości.
Dokumenty wymagane opcjonalnie:
7) Pozwolenie na budowę w przypadku dokonywania podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 1 i art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
8) Pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków;
9) W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż., jak również budowlane łącznie).
We wniosku należy wskazać w jakim celu dokonywany jest podział nieruchomości.
Załączniki            
Opłaty Wydanie decyzji dotyczącej podziału nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy Termin rozpatrzenia wniosku zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Informacje dodatkowe 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności / współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
3. Do wniosku dołącz załączniki wymienione w rubryce - wymagane dokumenty.
4. Wniosek wraz z załącznikami złóż na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowiny lub wyślij pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
Uwaga:
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-07 09:13:57
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 09:19:32
Osoba odpowiedzialna Sokołowska Aleksandra
Udostępnił Iza Lesik