Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Opis 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Sokołowska Aleksandra
tel. 41 347-50-75
e-mail: a.sokolowska@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Ustalanie numerów porządkowych (nadanie nowego numeru):
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
2. Załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy.
3. Załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.

UWAGA! Załącznik graficzny nie jest wymagany, jeżeli budynek jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Wydawanie zaświadczenia o numerze porządkowym (dotyczy adresu, który już istnieje):
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
Załączniki            
Opłaty UWAGA!
Wydanie zawiadomienia o ustaleniu nr porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę dodatkową uiszcza się przelewem na konto:
Gmina Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
Bank Spółdzielczy w Kielcach:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002
Termin załatwienia sprawy Termin rozpatrzenia wniosku zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy Przepisy dotyczące ustalania numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.
Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Informacje dodatkowe Krok po kroku (ustalenie numeru porządkowego):
– Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Wójta Gminy Nowiny.
– Do wniosku dołącz załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy lub załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
– Wniosek wraz z załącznikiem graficznym złóż na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowiny lub wyślij pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
– Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
– Jeżeli we wniosku podałeś numer telefonu lub adres e-mail, oczekuj na telefoniczną lub mailową informację o nadaniu numeru porządkowego. Podczas rozmowy telefonicznej bądź korespondencji mailowej zostaniesz zapytany o sposób odbioru zawiadomienia. Będziesz mógł wybrać czy chcesz aby zawiadomienie zostało wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku, czy odebrane osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowiny.
– Jeżeli we wniosku nie podałeś numeru telefonu lub adresu e-mail, zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

Krok po kroku (wydanie zaświadczenia o nadanym (wcześniej) numerze porządkowym):
– Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontaktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Wójta Gminy Nowiny.
– Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
– Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej złóż na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowiny lub wyślij pocztą na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
– Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
– Jeżeli we wniosku podałeś numer telefonu lub adres e-mail, oczekuj na telefoniczną lub mailową informację o przygotowaniu zaświadczenia o numerze porządkowym.

Uwagi:

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-08-06 10:32:40
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 10:24:28
Osoba odpowiedzialna Sokołowska Aleksandra
Udostępnił Iza Lesik