Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Gmina / Dokumenty Strategiczne

Nazwa
Wymagane dokumenty Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej oraz załączniki:
1. Oświadczenie o zawiązaniu inicjatywnej,
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załączniki 1. Wniosek o rejestrację inicjatywy lokalnej w celu wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej
2. Oświadczenie o zawiązaniu inicjatywnej,
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od  złożenia wniosku o rejestrację grupy inicjatywnej wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe Zawiązana grupa inicjatywna, zobowiązuje się do opracowania własnym kosztem i staraniem:
a. projektu budowlanego wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę "Wodociągi Kieleckie" oraz wymogami aktualnych przepisów,
b. specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót,  
c. kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót,
d. oraz uzyska wszelkie, prawem wymagane ugody, uzgodnienia, zezwolenia, zgłoszenia, decyzję pozwolenia na budowę.
Sfinansowanie przez Gminę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości stanowiących własność członków Grupy, uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych w budżecie danego roku.
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Nowinach danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
2.Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowiny, adres e-mail: iod@nowiny.com.pl  
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgody.
4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres min. 4 lat od dnia podpisania umowy.
5.Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w granicach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
6.Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
7.W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9.Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
10.W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń).
11.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Państwa wniosku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-13 07:57:16
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2021-01-13 07:57:16
Osoba odpowiedzialna Sebastian Nowaczkiewicz
Udostępnił Iza Lesik