Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Zakres spraw i zadań Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów:

 

Do zakresu działania Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów należą sprawy wymiaru podatków i opłat, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania oraz udzielania pomocy w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Ponadto do zakresu działań Zespołu należy:
– wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na żądanie podatnika lub uprawnionych organów i prowadzenie rejestru zaświadczeń;
– wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
– prowadzenie zbioru dokumentów wymiarowych, dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości gminy oraz sprawowanie kontroli zapisów deklaracji i informacji podatkowych z rzeczywistością;
– wydawanie i doręczanie decyzji wymiarowych;
– załatwianie spraw ulg, umorzeń i odroczeń podatków i opłat;
– prowadzenie zbioru dokumentacji pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 t;
– prowadzenie księgowości podatków i opłat;
– prowadzenie spraw egzekucji należności podatkowych, gromadzenie dokumentacji z tym związanej, kontrolowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do wykonania;
– kontrola podatkowa.

Pracownicy Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów:

                         

Dawid Gruszczyński - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; zwolnienia, ulgi, umorzenia,  odroczenia, rozłożenia należności na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, osób prawnych;
Kontakt tel. 41 347 50 37;
e-mail d.gruszczynski@nowiny.com.pl

Magdalena Pala - księgowość, windykacja i egzekucja opłat lokalnych, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych;  
Kontakt tel. 41 347 50 39;
e-mail m.pala@nowiny.com.pl

Marta Trojan - księgowość, windykacja i egzekucja opłaty za śmieci; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
Kontakt tel. 41 347 50 38;
e-mail m.trojan@nowiny.com.pl

Anna Seweryn – księgowość, windykacja i egzekucja  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych; wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
Kontakt tel. 41 347 50 31
e-mail: a.seweryn@nowiny.com.pl

 

 

W 2024 roku na terenie Gminy Nowiny obowiązują następujące stawki podatków:

                         


1. Podatek rolny

Podatek rolny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1129) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt. Wysokość podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy stanowi równowartość 2,5 q żyta, tj. 224,075 zł, natomiast za 1 ha fizyczny stanowi równowartość 5 q żyta, tj. 448,15 zł.


2. Podatek leśny

Podatek leśny na terenie Gminy Nowiny w 2024 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, tj. 327,43 zł za 1 m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220 m3 drewna, tj. 72,0346 zł.


3. Podatek od nieruchomości

W roku 2024 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr RG-LV/629/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Św. z 2022 r. poz. 4250 ).
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
oraz http://bip.nowiny.com.pl/6049.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Nowiny deklaracje na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia, na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


4. Podatek od środków transportowych

W roku 2024 obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Nr RG - LV/630/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Terminy płatności podatków i opłat:

                         

– podatek od środków transportowych:
     I rata 15 lutego
     II rata 15 września
- po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
– do dnia 15 września danego roku - II rata,
- od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    I kwartał do dnia 15 marca (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
    II kwartał do dnia 15 czerwca (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
    III kwartał do dnia 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
    IV kwartał do dnia 15 grudnia (za miesiące: październik, listopad, grudzień)
– podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne)
    I rata do dnia 15 marca
    II rata do dnia 15 maja
    III rata do dnia 15 września
    IV rata do dnia 15 listopada
    lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł to podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca.
– podatku od nieruchomości i podatek leśny  (osoby prawne)
do dnia 15 każdego miesiąca
(za styczeń do dnia 31 stycznia)
– podatku rolnego (osoby prawne)
    I rata do dnia 15 marca
    II rata do dnia 15 maja
    III rata do dnia 15 września
    IV rata do dnia 15 listopada
– Opłata za dzierżawę: 31 marca,
– Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu: 31 marca,
– Rata za wykup mieszkania: 31 marca,
– Opłata za trwały zarząd : 31 marca,
– Opłata eksploatacyjna: termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca następującego po półroczu, tj.  31 stycznia i 31 lipca,
– Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym: 15 stycznia.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 

Numery kont bankowych:

                         

1) Dochody (wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, opłaty za: dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkania, trwały zarząd, opłatę eksploatacyjną, opłatę skarbowa i opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia  w pasie drogowym)
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002

2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
50 8493 0004 0040 0429 2160 0194