Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Nowiny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Nowiny.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-02.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Urząd Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
tel: +48 (41) 3475000, fax: +48 (41) 3475011
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
Osobą kontaktową jest Ryszard Kusak, r.kusak@nowiny.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3475020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
lub
Punkt Przyjęć Interesantów RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
Al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 112

Punkt Przyjęć Interesantów RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
Al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 112

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2021-01-02.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2021-01-02r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Siedziba Urzędu Gminy Nowiny usytuowana jest w części biurowej dwukondygnacyjnego budynku położonego w miejscowości Nowiny przy ul. Białego Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

Do części biurowej prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z zadaszonym podestem oraz przedsionkiem. Przy głównym wejściu do budynku usytuowany jest podjazd (pochylnia) zaopatrzona na całej długości w poręcz – przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi czy osób starszych. Pierwsze drzwi wejściowe do przedsionka i drugie zamykające przedsionek nie są automatyczne. Są to drzwi oszklone, z jednym otwieranym skrzydłem.

Na parterze budynku w holu znajduje się winda elektryczna osobowa z drzwiami przesuwanymi. W windzie nie ma zamocowanych modułów głosowych.

Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla interesantów oraz zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
W sytuacji kiedy wymagana jest wizyta osoby niesłyszącej w Urzędzie Gminy Nowiny powinna zgłosić się z opiekunem.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Kusak.
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej r.kusak@nowiny.com.pl
Nr telefonu osoby kontaktowej 41 3475020

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: Adres strony internetowej: bip.nowiny.com.pl