Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Urząd Stanu Cywilnego
Adres ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny
pokój nr 13
 
Kontakt
Telefon
41 347-50-55
Fax
41 347-50-11
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilniego Anita Dziwoń
e-mail a.dziwon@nowiny.com.pl
usc@nowiny.com.pl
Zadania 1)Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie sporządzania aktów stanu cywilnego, wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz pisemnych powiadomień, w ustawowo określonych przypadkach, odmowy dokonania takich czynności,
2)Prowadzenie skorowidzów sporządzonych aktów, rejestrów przyjętych oświadczeń woli, wydanych decyzji i postanowień oraz przypisków odnotowanych w aktach stanu cywilnego,
3)Przyjmowanie oświadczeń woli, zgłoszeń lub innych dokumentów  stanowiących podstawę sporządzenia aktu urodzenia, małżeństwa, i zgonu lub podlegających wpisaniu do istniejącego aktu stanu cywilnego, bądź stanowiących podstawę wydania określonego zaświadczenia,
4)Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
5)Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących prostowania oczywistych błędów pisarskich i uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
6)Orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów stanu cywilnego i organów ewidencji ludności i dowodów osobistych,
7)Orzekanie w sprawach dotyczących odnotowywania w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów,
8)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi,
9)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą,
10)Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania,
11)Wnioskowanie do Wójta w sprawach wyrażenia zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC oraz unieważnienia aktu stanu cywilnego, jeżeli dwa akty stwierdzają to samo zdarzenie,
12)Wnioskowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania – w przypadkach błędnego zredagowania – lub w celu ustalenia treści aktu stanu cywilnego, 13)Wszczynanie postępowań sądowych – jako wyłączna legitymacja procesowa Kierownika USC – w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
14)Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń  o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
15)Prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w formie tradycyjnej, mailowej bądź z wykorzystaniem innych teleinformatycznych środków przekazu w sprawach – określonych przepisami prawa – przesłania stosowanych dokumentów bądź poinformowania o danych zawartych w księgach bądź rejestrach USC,
16)Archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt zbiorowych oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
17)Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, w uzgodnieniu z GUS, w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów,
18)Przyjmowanie zgłoszeń oraz organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
19)Organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta Gminy u mieszkańców – Jubilatów obchodzących setne oraz kolejne urodziny,
20)Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej  wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców,
21)Wykonywanie postanowień i zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych i rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w spawach cywilnych i rodzinnych, współdziałanie z bazą PESEL, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie przekazywania informacji o zaistniałych zmianach stanu cywilnego oraz innych zmianach w aktach stanu cywilnego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-28 13:20:31
Data utworzenia 2020-12-18
Data udostępnienia 2020-12-18 13:59:03
Osoba odpowiedzialna Dziwoń Anita
Udostępnił Iza Lesik