Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
Opis – ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Zameldowanie na pobyt stały i czasowy dokonuje się:
1. W formie pisemnej na formularzu w
Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, Stanowisko ds. Obrony Cywilnej,
pok. nr 31
od poniedzialku do piątku w godz.: 7.15-15.15
2. W formie dokumentu elektronicznego poprzez centralną usługę na platformie ePUAP2 www.euap.gov.pl
1. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
2. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
W celu zgłoszenia zameldowania miejsca pobytu stałego lub czasowego należy skorzystać z usługi pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/zameldowanie/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy/zameldowanie-na-pobyt-staly-2
lub
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet
wypełnić zgłoszenie zgodnie z 4 krokami wskazanymi przez usługę i przesłać zgłoszenie elektroniczne do organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości zamieszkania.
Informacja Żurawek Agnieszka
tel. 41 347-50-54
e-mail:a.zurawek@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty - formularz "zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
- formularz "zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
- dowód osobisty lub paszport,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
W przypadku zgłoszenia zameldowania w formie dokumentu elektronicznego
- oświadczenie właściciela/li nieruchomości
Załączniki            
Opłty 1. Za dokonanie czynności meldunkowych nie pobiera się opłat.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lud rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Katalog zwolnień za wydanie zaświadczenie określony został w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z Urzędu bezpłatnie - po dokonaniu czynności meldunkowej.
4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest wyłącznie na wniosek  za opłatą 17 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Nowiny przekazem na rachunek bankowy
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002.
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Tryb odwoławczy Strona, której odmówiono zameldowania może wnieść o rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji administracyjnej.
Infirmacje dodatkowe 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
3. Zameldowania na pobyt stały można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
4. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.
5. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
W przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania, lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 14:24:49
Osoba odpowiedzialna Żurawek Agnieszka
Udostępnił Iza Lesik