Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Opis ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Zameldowanie na pobyt stały i czasowy dokonuje się:
1. W formie pisemnej na formularzu w
Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, Stanowisko ds. Obrony Cywilnej,
pok. nr 31
od poniedzialku do piątku w godz.: 7.15-15.15
2. W formie dokumentu elektronicznego - poprzez centralną usługę na platformie ePUAP2  www.euap.gov.pl
1. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
2. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
3. W celu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego należy skorzystać z usługi pod adresem:
Wymeldowanie z pobytu stałego:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego#scenariusz-przez-internet
lub
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca-2
Wymeldowanie z pobytu czasowego:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego#scenariusz-przez-internet
lub
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca
i przesłać zgłoszenie elektroniczne do organu gminy właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu.
Informacja Żurawek Agnieszka
tel. 41 347-50-54
e-mail:a.zurawek@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego do wglądu dowodu osobistego lub paszportu
Załączniki            
Opłty 1. Za dokonanie czynności meldunkowych nie pobiera się opłat.
2. Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lud rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Nowiny przekazem na rachunek bankowy
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002.
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Zaświadczenie o wymeldowaniu się z pobytu stałego lub czasowego wydaje się na wniosek.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona z załatwienia sprawy może złożyć skargę do Wójta Gminy Nowiny.
Infirmacje dodatkowe 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez Pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu.
5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
6. Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości, o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
7. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 14:46:00
Osoba odpowiedzialna Żurawek Agnieszka
Udostępnił Iza Lesik