Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymiar podatku od środków transportowych
Opis 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
3. UCHWAŁA Nr RG – LV/630/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Miejsce Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w Urzędzie Gminy Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
pokój 37
Informacja Magdalena Pala, tel. 41 347-50-39
email: m.pala@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu   są obowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, informacje i deklaracje podatkowe mogą być podpisywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji powinno zostać udzielone przez mocodawcę na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w organie podatkowym. Pełnomocnictwo składa się jeden raz i jeżeli nie było oznaczone czasowo stanowi podstawę do składania deklaracji w imieniu podatnika w kolejnych latach. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Od złożonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa.
Załączniki 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1,
2. Załącznik do deklaracji DT-1/A,
3. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  UPL-1,
4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P,
5. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowiny. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 - opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Informacje dodatkowe                      
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-02 09:19:41
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 15:23:33
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Paweł Bonarski