Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Nowiny dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie: - umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, - odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, - rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Opis Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
Miejsce Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w Urzędzie Gminy Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
pokój 37
Informacja Dawid Gruszczyński, tel. 41 347-50-37
email: d.gruszczynski@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
2. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:
a) oświadczenie o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika,
b) kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki).
3. W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną:
a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.
4. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.
Załączniki 1. Formularz oświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika.
2. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowiny. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 - opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Informacje dodatkowe Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także nie zapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, lub ratę podatku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 15:23:33
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Iza Lesik