Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Nowiny dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie: - umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, - odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, - rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Opis 1. Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
Miejsce Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w Urzędzie Gminy Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
pokój 37
Informacja Dawid Gruszczyński, tel. 41 347-50-37
email: d.gruszczynski@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych,
c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzorów z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.).
3. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.
4. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.
Załączniki 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
2. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowiny. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 - opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Informacje dodatkowe Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także nie zapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, lub ratę podatku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-31 10:01:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 15:23:33
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Iza Lesik