Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych.
Opis 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
8. UCHWAŁA NR RG-LV/629/22 RADY GMINY NOWINY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
9. Uchwała nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
Miejsce Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w Urzędzie Gminy Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
pokój 37
Informacja Gruszczyńki Dawid, tel. 41 347-50-37
email: d.gruszczynski@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
Do każdej informacji należy wypełnić druk załącznika zawierającego dane o przedmiotach opodatkowania czyli ZIN-1 ZIR-1 ZIL-1.
Załączniki ZIN-2 ZIR-2 ZIL-2 służą do wyszczególnienia nieruchomości zwolnionych z opodatkowania.
Załączniki o numerach ZIN-3 ZIR-3 ZIL-3 służą do podania danych osobowych w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
W wymienionych powyżej drukach należy wpisać dane osobowe podatników, dane dotyczące posiadanych nieruchomości, podstawy opodatkowania (w m2 lub ha). Konieczny jest podpis podatników oraz aktualny adres do korespondencji i dane kontaktowe nr telefonu adres mailowy.
2. Kserokopia aktu notarialnego lub inne dokumenty mające wpływ na wysokość opodatkowania.
3. W przypadku składania druków przez pełnomocnika konieczne jest pełnomocnictwo złożone na właściwym formularzu.
4. W przypadku, gdy ze złożonej informacji wynika, że podatnik ubiega się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych.
Załączniki 1. Informacja na podatek od nieruchomości IN-1,
2. Informacja na podatek rolny IR-1,
3. Informacja na podatek leśny IL-1,
4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  UPL-1,
5. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P,
6. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowiny. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 - opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Informacje dodatkowe Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-17 10:09:16
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 15:23:33
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Paweł Bonarski