Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości.
Opis 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
8. UCHWAŁA NR RG-LV/629/22 RADY GMINY NOWINY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
9. Uchwała nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
Miejsce Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w Urzędzie Gminy Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
pokój 37
Informacja Gruszczyńki Dawid, tel. 41 347-50-37
email: d.gruszczynski@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać:
  a) do 31 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości,
  b) do 15 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek rolny,
  c) do 15 stycznia każdego roku podatkowego deklarację na podatek leśny,
lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego czy zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy. Wraz z deklaracjami należy złożyć stosowne załączniki dotyczące przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub korzystających ze zwolnień podatkowych.
Uwaga!!! Podatnicy, u których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku, składają korekty deklaracji na starych formularzach. Nowe formularze przeznaczone są dla podatników, u których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku.
2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, informacje i deklaracje podatkowe mogą być podpisywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji powinno zostać udzielone przez mocodawcę na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w organie podatkowym. Pełnomocnictwo składa się jeden raz i jeżeli nie było oznaczone czasowo stanowi podstawę do składania deklaracji w imieniu podatnika w kolejnych latach. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Od złożonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa.
Załączniki 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,
2. Deklaracja na podatek rolny DR-1,
3. Deklaracja na podatek leśny DL-1,
4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  UPL-1,
5. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P,
6. Pełnomocnictwo szczególne PPS-1.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowiny. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 - opłata skarbowa
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Informacje dodatkowe Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-17 10:18:09
Data utworzenia 2020-12-29
Data udostępnienia 2020-12-29 15:23:33
Osoba odpowiedzialna Pala Magdalena
Udostępnił Paweł Bonarski