Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, których właściciele są mieszkańcami Gminy Nowiny.
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Urbańska-Milcarz Monika
tel. 41 347-50-77
e-mail: m.milcarz@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Zgłoszenie zamiaru zgłoszenia sterylizacji lub kastracji zwierzęcia.
Załączniki Zgłoszenie zamiaru zgłoszenia sterylizacji lub kastracji zwierzęcia.
Opłaty Brak opłat
Termin załatwienia sprawy Termin wykonania zabiegu ustala sobie właściciel z Gabinetem Weterynaryjnym, z którym w danym roku gmina ma podpisaną umowę na wykonanie usług związanych
z wykonywaniem zabiegów sterylizacji lub kastracji.
Tryb odwoławczy                  
Informacje dodatkowe Telefon kontaktowy i adres do Gabinetu Weterynaryjnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowiny w zakładce „ZWIERZĘTA”.
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-25 08:38:27
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 12:17:43
Osoba odpowiedzialna Monika Urbańska-Milcarz
Udostępnił Informatyk