Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew lub krzewów
Opis Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 9 września o 2000 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Urbańska-Milcarz Monika
tel. 41 347-50-77
e-mail: m.milcarz@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z dokładnym podaniem gatunków drzew i obwodem pni drzew lub podanie w m kwadratowych powierzchni porośniętej krzewami.
Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów.
W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania.
– W przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości – zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za zadrzewienie  usuwane, załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian.
– Rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa / krzewu w odniesienie do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
– Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
– Oświadczenie o posiadanym prawie  własności urządzeń, o których mowa w art. 49§ 1 Kodeksu cywilnego
– Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody.
– Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa  w art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o ochronie przyrody.
– Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o ochronie przyrody.
– Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
– W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33§ 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
– Oświadczenie o znajomości przebiegu granic nieruchomości, na której rośnie drzewo przeznaczone do wycinki.
Załączniki Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
Opłaty Brak opłat
Termin załatwienia sprawy 21 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia  zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Tryb odwoławczy                  
Informacje dodatkowe              
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, adres e-email: nowiny@nowiny.com.pl
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, adres e-mail: iod@nowiny.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z usunięciem drzew lub krzewów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgody.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom
i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-14 14:51:19
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 12:17:43
Osoba odpowiedzialna Monika Urbańska-Milcarz
Udostępnił Paweł Bonarski