Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opis Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Urbańska-Milcarz Monika
tel. 41 347-50-77
e-mail: m.milcarz@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego należy dołączyć:
– w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu
– w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia – 4 szt.,
– w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia – 4 szt.,
– poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie 4 szt.,
– mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 -  4 szt.,
– wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. – 4 szt.,
– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł,
– w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginała pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Załączniki Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą należy uiścić w dniu złożenia wniosku w wysokości 205 zł.
Termin załatwienia sprawy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia zależne jest od organów opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, PGW Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Informacje dodatkowe              
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, adres e-email: nowiny@nowiny.com.pl
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, adres
e-mail: iod@nowiny.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgody.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom
i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-30 14:43:41
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 12:17:43
Osoba odpowiedzialna Monika Urbańska-Milcarz
Udostępnił Iza Lesik