Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Opis 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
3. Uchwała Nr RG – XXVIII/237/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Urbańska-Milcarz Monika
tel. 41 347-50-77
e-mail: m.milcarz@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego.
3. Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
4. Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
6. Umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
7. Oświadczenie o posiadaniu obiektów i urządzeń przystosowanych do czasowego przetrzymywania zwierząt i ich wykaz.
8. Wykaz urządzeń i środków przeznaczonych do chwytania bezdomnych zwierząt.
9. Zaświadczenie lub oświadczenie o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzających znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierzą.
10. Opłata skarbowa - obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie decyzji. Konieczne jest załączenie potwierdzenia wpłaty.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Opłaty 616,00 zł - opłata skarbowa na wydanie zezwolenia
Termin załatwienia sprawy 30 dnia od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny.
Informacje dodatkowe                    
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-11 13:28:56
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2021-01-11 13:28:56
Osoba odpowiedzialna Monika Urbańska-Milcarz
Udostępnił Iza Lesik