Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Opis 1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
Miejsce Urzad Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
pok. nr 33
Informacja Urbańska-Milcarz Monika
tel. 41 347-50-77
e-mail: m.milcarz@nowiny.com.pl
Wymagane dokumenty Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) adres wnioskodawcy,
3) zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca),
4) odręczny podpis.
Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.
Forma załatwienia sprawy Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:
1) ustne przekazanie informacji,
2) wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
3) umożliwienie sporządzenia kopii,
4) przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.
Opłaty Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
1) przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
2) informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
1) informacji należało wyszukać,
2) sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
3) organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Nowiny,
nr  93 84930004 0040 0429 2160 0002  
w Banku Spółdzielczym Kielce, Oddział w Nowinach.
z dopiskiem "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Termin załatwienia sprawy  
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowiny do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Informacje dodatkowe Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
2) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Organ administracji może także na uzasadniony wniosek przekazującego informacje wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
Ponadto organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli:
1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) informacje dotyczą:
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: "RODO" informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny,
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-25 08:44:57
Data utworzenia 2021-10-01
Data udostępnienia 2021-10-01 10:03:43
Osoba odpowiedzialna Monika Urbańska-Milcarz
Udostępnił Informatyk